Miloš Grujić

SpecialityDirektor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske
Miloš Grujić, doktor ekonomskih nauka, je direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske i član Upravnog odbora Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom. Posjeduje sertifikate sertifikovanog računovođe, investicionog menadžera, sudskog vještaka, ovlašćenog procjenitelja i ovlašćenog internog revizora. Kao samostalni autor ili koautor objavio je pet knjiga, 70 naučnih i stručnih radova te više od sto kolumni na temu finansijskih tržišta i instrumenata. Bio je predavač i učesnik na nekoliko konferencija, okruglih stolova i seminara iz oblasti investicija, digitalizacije i finansijskog menadžmenta. Višegodišnji je član upravnih i nadzornih odbora privrednih društava i sportskih klubova.

All session
by Miloš Grujić